Contact Us

Address: Mishrifah, 19 ابراهيم الطاسان, N 17 E 7 Sector, Mushrefah، Jeddah 23332, Saudi Arabia

Phone: +966126691046

Email: parepoicjeddah@mofa.gov.pk